12:36 am - Monday May 20, 2019

Consfătuirea județeană a directorilor din învățământul particular ieșean

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  a organizat, în parteneriat cu Liceul Varlaam Mitropolitul Iași,  Consfătuirea județeană a directorilor din învățămțntul particular ieșean. Evenimentul a avut loc  vineri, 5 octombrie 2018, şi a avut ca obiective principale analiza activității pentru anul școlar trecut, prezentarea noutăților legislative în domeniu și stabilirea strategiilor de acțiune pentru anul școlar 2018-2019. Activitatea s-a desfășurat la Liceului Varlaam Mitropolitul Iași, într-un cadru care a marcat Ziua mondială a educației și care a favorizat intercunoașterea și relaționarea pozitivă.

Inspectorul de specialitate, prof. Aura Țabără, a prezentat activitatea de inspecție școlară coordonată de I.S.J. Iași, evidențiind inspecția generală de la Grădinița Căsuța Zânelor, și inspecția tematică de la unitățile de învățământ Colegiul R. Wurmbrand Iași și Liceul U.C.E.C.O.M. Iași. De asemnea, a fost analizată activitatea de promovare a alternativelor educaționale, fiind evidențiat Simpozionul regional Provocări educaționale ale școlii contemporane. General și specific în alternativele educaționale, eveniment organizat pe data de 25 iunie 2018.

În același context, au fost prezentate obiectivele proiectului Politici publice alternative pentru îmbunătățirea cadrului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar particular (EDU-PART). Proiectul este implementat de către Asociația Centrul pentru Integritate (ACI), în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, împreună cu Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de partener. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 988.429,80 de lei, din care 950.412,20 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

         În continuarea activității, au fost prezentate direcțiile de acțiune pentru anul școlar în curs: aplicarea și respectarea planurilor cadru, aplicarea și monitorizarea aplicării noului curriculum de la clasa a VI-a, organizarea examenelor naționale, monitorizarea programului Școala altfel. Pentru anul școlar 2018-2019 I.S.J. Iași își propune intensificarea activității de îndrumare și monitorizare a unităților de învățământ particular din perspectiva asigurării calității serviciilor educaționale oferite. Astfel, vor fi desfășurare inspecții tematice și generale, în vederea monitorizării aplicării curriculumului la clasa a V-a și a VI-a, a respectării planurilor cadru și a prevederilor legislative privind costul standard per elev, al încadrării cu personal didactic calificat și al participării cadrelor didactice la acitivtățile de formare (comisii metodice și cercuri pedagogice).

         Doamna economist Gabi Hârțan, șef birou în cadrul I.S.J. Iași, a accentuat importanța respectării legislației privind constituirea rețelei școlare și costul standard per elev, necesitatea unei comunicări permanente între instituțiile de învățământ particular și I.S.J. Iași, în vederea asigurării premiselor necesare respectării tuturor prevederilor legislative.

         În plenul activității a avut loc prezentarea specificului școlii gazdă, unitate de învățământ nou autorizată în rețeaua școlară a județului Iași. Domnul profesor Adrian Timofti, director al Liceului Varlaam Mitropolitul Iași, a realizat o prezentare interactivă a specificului unității de învățământ care își propune să implementeze strategii de educație pentru dezvoltarea inteligenței cognitive, emoționale și spirituale.

A doua parte a activității a constat în vizitarea unității de învățământ și participarea la două ateliere interactive, coordonate de profesor Raluca Ungureanu, ce au avut ca scop intercunoașterea și relaționarea pozitivă.

Considerăm ca această activitate a reprezentat un context adecvat pentru promovarea învățământului particular ieșean, pentru stabilirea priorităților specifice anului școlar în curs și pentru identificarea de strategii favorabile intercunoașterii și extinderii rețelei școlare a unităților de învățământ particular ieșean.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;