10:50 pm - Monday January 18, 2021

Moment decisiv pentru învățământul ieșean: introducerea învățământul dual

Inspectoratul Școlar Județean Iași lansează un apel către agenții economici interesați, în vederea implementării învățământului dual începând cu anul școlar 2017-2018, în contextul în care M.E.N. a aprobat metodologia specifică.

În perioada 7-19 aprilie 2017, operatorii economici interesați de implementarea noului sistem de învățământ pot transmite solicitările de școlarizare, în atenția C.N.D.I.P.T., în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică. Denumirea generică de operatori economici include operatorii economici/instituții de interes public/alte organizații – persoane juridice, care îndeplinesc condițiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator.

Astfel, în perioada imediat următoare se vor derula o serie de activități la nivelul unităților de învățământ și la nivelul I.S.J. Iași; vor avea loc ședințe de lucru ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (C.L.D.P.S.), toate acestea în vederea stabilirii unui plan de școlarizare realist, bazat pe cererea din piața muncii, conform solicitărilor agenților economici, în acord cu noile reglementări legislative.

Potrivit noilor reglementări, organizarea învățământului dual se face la cererea agenților economici. De asemenea, organizarea, durata, conținutul programelor de pregătire și modalitățile de certificare a pregătirii profesionale se stabilesc prin consultarea operatorilor economici. Agenții economici se pot acum implica în mod direct în toate componentele formării forței de muncă de care au nevoie.

Din punct de vedere legislativ, ordonanța de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, a introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3554/29.03.2017 s-a publicat în Monitorul oficial nr.232, partea I, din 5 aprilie 2017. Metodologia-cadru de organizare şi desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.231 din 4 aprilie 2017.

Conform acestei metodologii, învățământul dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; aceștia asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Învățământul dual presupune existența contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri. Învățământul dual presupune de asemenea existența contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților.

Dacă până în prezent directorii și inspectorii ieșeni au avut ocazia să viziteze în Europa școli în care acest sistem funcționa cu rezultate optime (Germania, Austria), iată că în 2017 se poate spune că elevii au o nouă șansă în România, aceea de a se pregăti pentru meseria pe care și-au ales-o, sub îndrumarea specialiștilor, într-un cadru de formare care pune accent pe orele de instruire practică.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;