4:10 am - Saturday January 19, 2019

Proiect privind promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a demarat implementarea proiectului PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, co-finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără întărirea capacității de advocacy a 50 de ONG-uri și parteneri sociali din Pactele regionale și Parteneriatele județene pentru ocupare și incluziune socială de a participa la realizarea politicilor publice de ocupare și incluziune socială și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională, consolidarea capacității instituționale a Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială din regiunea Nord-Est la nivel strategic și la nivel de membership, creșterea vizibilității și consolidarea rolului Pactelor regionale în domeniul ocupării și incluziunii sociale la nivelul decidenților de politici publice relevante. “PRO-PACT va crește nivelul de implicare a ONG-urilor și partenerilor sociali în elaborarea politicilor publice, pentru rezolvarea deficiențelor comunității și creșterea responsabilităților institutiilor publice față de membrii comunității ca beneficiari direcți ai serviciilor publice. Proiectul de față se încadrează într-o serie de inițiative ale beneficiarului, vizând dezvoltarea unor mecanisme prin care mediul asociativ și partenerii sociali pot influența în practică modul în care se iau deciziile. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 50 de angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele opt regiuni de dezvoltare, 50 de angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele opt regiuni de dezvoltare. respectiv 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare. “, a declarat Roxana Ateșoae. managerul proiectului. Drept rezulştate, proeictul îşi propune instruirea personalului din 50 de ONG-uri şi a partenerilor sociali în trei domenii şi anumedomenii: elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică, legislația în domeniul incluziunii și ocupării, realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale, realizarea unui instrument de lucru online, de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă, întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante, precum şi crearea unei politici publice alternative în domeniul ocupării și incluziunii sociale. Perioada de implementare a proiectului este de la 18/04/2018 până la 17/08/2019. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, şi are vloarea de 982.513,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 808.649,72 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 154.213,49 lei, iar co-finanţarea beneficiarului de 19.650, 27 lei.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;