Un nou proiect implementat de Asociația „Iubire și Încredere”

Asociația Iubire și Încredere, în calitate de Lider, a implementat proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871, în regiunea Nord- Est, județul Iași.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectiv specific 6.14: Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 181 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Iași pentru o perioadă de 24 de luni prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierii și orientării profesionale, înregistrării și dezvoltării unor firme

de exercițiu/ întreprinderi simulate, desfășurării de competiții profesionale și informării în ambele sensuri a tuturor stakeholderilor implicați în sistemul de învățare la locul de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS 1: Identificarea a cel puțin a unui partener de practică și continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unitățile de învățământ și agenții economici
  2. OS 2: Organizarea de stagii de practică în domeniul industriilor creative (textile și pielarie), industria auto și componenete și tehnico-economic pentru 181 de elevi din județul Iași
  3. OS 3: Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 181 de membri ai grupului țintă prin acordarea de burse de practică și organizarea de competiții profesionale
  4. OS 4: Înscrierea și dezvoltarea a 30 de firme de exercițiu/ întreprinderi simulate de către membrii grupului țintă
  5. OS 5: Creșterea gradului de informare a stakeholderilor implicați în sistemul de învățare la locul de muncă privind beneficiile participării elevilor la stagiile de practică astfel încât acestea să răspundă la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/ local
  6. OS 6: Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 181 de membri ai grupului țintă

Rezultate obținute în urma implementării proiectului

– 209 de rapoarte de practică;

– 209 de beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere și orientare pe piața muncii;

– 18 parteneriate de practică cu agenți economici;

– 33 de firme de exercițiu înregistrate și dezvoltate;

– 2 târguri pentru firmele de exercițiu înregistrate și dezvoltate;

– 2 competiții profesionale organizate;

– 27 de premii acordate participanților pentru competițiile profesionale organizate;

Date de contact: Asociația Iubire și Încredere, telefon: 0756296482, e-mail: artisticinternships@gmail.com

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;